Derja translation of 'لُونَاتْ'

لُونَاتْ
(N, French)
eyeglasses

I wore prescription eyeglasses. لْبِسْتْ لُونَاتْ مْتَاعْ نْضَرْ