Derja translation of 'بُوذَا'

بُوذَا
(N)
Buddha

I watched a movie about Buddha's story yesterday. تفرجت البارحة في فيلم حول قصة بوذا