Derja translation of 'پْوَازُونْ'

پْوَازُونْ
(N)
poison

Yasser Arafat was killed by poison. يا سر عرفات قتلوه بالبوازون