Derja translation of 'شوفرات'

شوفرات
(N, French)
shrimp

Today I had shrimp pasta for lunch. اليوم فطرت مقرونة بالشوفرات