Derja translation of 'قَالْ لَا'

قَالْ لَا
(V)
to refuse, say no

Dad said "no" to the evening party. بابا قال لا على السهرية في اليل