Derja translation of 'عَايْلَةَ المَالْكَة'

عَايْلَةَ المَالْكَة
(N)
the royal family

The royal family came to the celebration. العايلة المالكة حضرت الاحتفال