Derja translation of 'تَارِيخْ'

تَارِيخْ
(N)
history

Tunisia's history goes back three thousand years. تاريج تونس يعود الى 3 الاف سنة