Derja translation of 'أْنْسِيسْتَى'

أْنْسِيسْتَى
(V)
to insist

My friend insisted that I go with him to the match, so I agreed. صاحبي أْنْسِيسْتَى باش نمشي معاه للماتش، ياخي أنا وافقت.