Derja translation of 'سهريّة مارقة'

سهريّة مارقة
(N)
boring party

It was such a boring party; it put you to sleep. سهريّة مارقة تجيب النوم