Derja translation of 'مْرَا مَا تْجِيبِشْ الصْغَارْ'

مْرَا مَا تْجِيبِشْ الصْغَارْ
(PHR)
infertile woman

Fedi married an infertile woman. فَدِي عَرِّسْ بمْرَا مَا تْجِيبِشْ الصْغَارْ