Derja translation of 'مَارَاطُونْ'

مَارَاطُونْ
(N)
marathon

I participated in a marathon. شاركت في ماراطون العدو