Derja translation of 'بالتّأكِيدْ'

بالتّأكِيدْ
(ADV)
certainly, definitley

I'm definitely going to my friend's wedding, God willing. بالتّأكِيدْ باش نمشي لعرس صاحبي إن شاء الله.